SKICKA IN DITT BIDRAG HÄR!

Så tävlar du

Här hittar du svaren på alla praktiska frågor kring Guldägget.


Välkommen till Guldägget 2022

Guldäggets syfte är att höja den kreativa standarden och därmed föra svensk kommunikation framåt. Vi gör det genom att lyfta fram det bästa, mest nyskapande och smarta. Vi gör det genom att vara en naturlig plattform för en ständigt pågående diskussion om hur vi i Sverige kan bli ännu bättre på att kommunicera.

Guldägget är Sveriges äldsta och största kommunikationstävling. Den startade 1961 och har sedan dess vuxit och blivit en allt bredare tävling som nu täcker in det mesta som kan kallas kommunikation.

Inlämningen av bidrag till Guldägget 2022 öppnar 1 december kl.15.00 och stänger 4 februari kl.15.00. 

***

Har du frågor om Guldägget, kontakta info@guldagget.se.


Tävlingsvillkor och ansvar

Endast bidrag där bidragsinlämnaren haft ett direkt uppdrag från slutkund kan delta i Guldägget (undantag kategori Hantverk där bidragsinlämnare som inte haft direkt uppdrag från slutkund kan tävla).

Tävlingsbidragen ska vara producerade av en svensk byrå.

Bidrag som är med och tävlar skall ha publicerats i betalda medier eller motsvarande under 2021. Arbeten som producerats tidigare år men som också publicerats under 2021 kan tävla.

Ett bidrag som tidigare tävlat får delta så länge bidraget inte belönats med minst diplom i tidigare Guldäggstävling.

Alster producerade för Sveriges Kommunikationsbyråer får inte delta i Guldäggstävlingen.

Samtliga alster skall ha ett kommunikativt syfte samt ha en verklig avsändare som uppdragsgivare.

Uppdragsgivaren måste ha godkänt att bidraget skickas in till tävlingen. Om det råder tvivel kring detta förbehåller sig Sveriges Kommunikationsbyråer rätten att kontrollera med uppdragsgivaren att bidraget uppfyller kraven för att delta i tävlingen. OBS! För bidrag i kategorin Hantverk krävs tillstånd från både uppdragsgivare och huvudbyrå för att bidraget/bidragen ska få tävla.

Inlämnaren ansvarar för att tävlingsbidrag, och dess material, inte strider mot marknadsföringslagen, annan marknadsrättslig lagstiftning, lagen om namn och bild i reklam, dataskyddsförordningen (GDPR), immaterialrättslig lagstiftning, branschpraxis. etiska regler, eller andra för marknadsföring eller i övrigt tillämpliga lagstiftningar. Observera att det inte är tillåtet att t.ex. använda musik, ljudspår, still- eller rörliga bilder eller annat medie som man inte har/köpt rättigheterna till i t.ex. case-film eller annat bifogat material. Vid efterfrågan skall inlämnaren kunna uppvisa hur detta godkännande har säkerställts/inhämtats.

Inlämnaren ansvarar för att det inte föreligger hinder mot att bidraget/en, och dess material, kan visas i samtliga medier i såväl i som utanför Sverige av Sveriges Kommunikationsbyråer och dess partners.

Inlämnaren ger sitt tillstånd till Sveriges Kommunikationsbyråer att publicera materialet på internet, i tryckta och/eller digitala medier och kanaler, i utställningar, på Guldäggsgalan samt i samband med marknadsföring av tävlingen eller annat av Sveriges Kommunikationsbyråer anordnat evenemang, samt försäljning av reklamalster.

Anmälaren ansvarar för att den tävlande byråns, eller underbyråers, namn eller logotyp inte förekommer på eller i bidraget.

Inlämnaren ansvarar för att ersätta tredje man/upphovsrättsinnehavaren för eventuella skadestånds- och/eller ersättningsanspråk pga. brott mot lag, branschpraxis eller annat regelverk.

Inlämnaren ansvarar också för att idén inte använts tidigare i andra reklamsammanhang i Sverige eller utomlands.

Juryn kan i de fall tveksamhet föreligger begära in underlag från anmälaren som styrker produktion och publicering. Så kallade ”ghost jobs” är ej legitima i tävlingen.

Bidrag som inte uppfyller ovanstående krav tas ur tävling och har i sådant fall ej rätt att återfå anmälningsavgiften eller andra kostnader som har uppstått i samband med tävlan.


Kategorier

Guldägget bedömer i Sverige producerade bidrag inom kommunikationsområdet i 14 kategorier: Aktivering, Annonsering, Audio, Digitalt, Effekt, Förpackningsdesign, Hantverk, Identitetsdesign, Innovation, Integrerat, Kortare filmer, Längre filmer, PR och Utomhus.

Utmärkelserna Guldägg, Silverägg och Diplom delas ut till både uppdragsgivare och byrå.

AKTIVERING

Kategorin Aktivering innefattar bidrag som levandegör varumärken, där det fysiska eller digitala mötet med konsumenten står i centrum. Här belönas kommunikation som har skapat interaktion med en tydligt definierad målgrupp. I kategorin kan (fysiska eller digitala) utskick, events, applikationer och annan direktkommunikation tävla.

Här ber vi dig motivera varför ditt bidrag är relevant för bedömning i just denna kategori.

ANNONSERING

Kategorin Annonsering innefattar annonser i tryckta eller digitala tidningar. Annonser kan lämnas in som enstaka alster eller kampanjserier.

AUDIO

Kategorin Audio innefattar bidrag som är publikt framförda i radio eller webbradio samt andra digitala format som t ex en podd. (Observera att det måste finnas ett företag eller en organisation bakom podden. Det är det kommersiella innehållet som belönas, inte det redaktionella.)

DIGITALT

Kategorin Digitalt innefattar kommunikationslösningar för varumärken som utnyttjar kraften och möjligheten i digital teknik oavsett plattform. Det kan vara sajter, interaktiva verktyg, banners, interaktiva installationer, sociala plattformar eller applikationer. Kategorin innefattar även rörligt material som är anpassat till digitala plattformar och därmed utnyttjar den valda kanalens möjligheter. (Kategori Digitalt innefattar med andra ord även enheter för mobiltelefoner.)

EFFEKT

Kategori Effekt innefattar bidrag där den mätbara effekten har en tydlig koppling till det kreativa arbetet. Bidraget behöver påvisa hur strategin som är baserad på kreativitet har genererat positiva resultat för kunden och varumärket. Det kan handla om både konkreta affärseffekter men också attityd- och/eller beteendeeffekter som spelat en avgörande roll för varumärkets utveckling.
För att bidrag ska få tävla i denna kategori krävs att de enheter som lämnas in har varit nominerade i någon av Guldäggets övriga kategorier någon gång de senaste tre (3) åren.

FÖRPACKNINGSDESIGN

Kategorin Förpackningsdesign innefattar hur ett varumärke gestaltas i form av fysiska förpackningar av produkter eller tjänster, men också tryckt material. Det kan vara förpackningar, böcker, affischer och magasin.

HANTVERK
Kategorin Hantverk innefattar bidrag där nivån på det visuella eller audiovisuella hantverket lyfter bidraget. Här handlar det inte om idén utom om finishen och kärleken till detaljerna.

(OBS! I denna kategori kan även bidragslämnare som inte haft direktkontakt med slutkund tävla.)

Kategorin är indelad i tre underkategorier:

Digitalt
Digitala enheter för mobil, dator och installationer.

Film/ljud
Film för TV, bio, webb eller event. Ljudanläggningar av filmer eller sajter. Radioreklam.

Bild
Fotografier och illustrationer oavsett medium.

IDENTITETSDESIGN
Kategorin Identitetsdesign innefattar identitetsprogram för företag, organisationer, produkter eller tjänster. Det innebär gestaltningar av varumärkets identitet utifrån en stark grundidé med strategisk höjd som tar sig i uttryck i alla varumärkets kontaktytor, både fysiskt och digitalt.

Det kan vara i form av grafiska, digitala eller rörliga identitetsprogram, samt olika former av fysiska, kommersiella miljöer, som t.ex. utställningar och restaurangkoncept.

INNOVATION

Kategorin Innovation innefattar bidrag som utvecklar och/eller introducerar ett helt nytt sätt att kommunicera kring varumärket. Det kan till exempel vara en medialösning, produkt, en tjänst eller en affärslösning.

Här ber vi dig motivera varför ditt bidrag är relevant för bedömning i just denna kategori.

INTEGRERAT

Kategorin Integrerat innefattar kommunikation med förmågan att integrera ett och samma koncept i omvärlden genom flera olika kanaler – där varje kanals unika fördelar använts på ett sammanhållet sätt.

KORTARE FILMER

Kategorin Kortare filmer innefattar filmer som är maximalt 60 sekunder och som publicerats på linjära och/eller digitala kanaler samt bio. Det ska finnas en tydlig avsändare, oavsett om uppdragsgivaren betalat för utrymmet eller inte.

LÄNGRE FILMER

Kategorin Längre filmer innefattar filmer som är minst 61 sekunder och som publicerats på linjära och/eller digitala kanaler samt bio. Det ska finnas en tydlig avsändare, oavsett om uppdragsgivaren betalat för utrymmet eller inte.

PR
Kategorin PR innefattar bidrag som använt förtjänade kanaler på ett kreativt sätt för att förstärka relationerna mellan ett varumärke och dess kunder.

Här ber vi dig motivera varför ditt bidrag är relevant för bedömning i just denna kategori.

UTOMHUS

Kategorin Utomhus innefattar stortavlor, pelare, trafikreklam, digitala utomhusenheter och andra traditionella utomhusmedia. Enheter kan lämnas in som enstaka alster eller kampanjserier.

OBS! Beskrivningarna ovan ska ge en vägledning om vad som kan skickas in till respektive kategori och vad som där belönas. Ett bidrag kan skickas in till flera kategorier.

Vid frågor, kontakta Guldäggskansliet på info@guldagget.se.


Vad lämnas in i respektive kategori

AKTIVERING
Bidragen laddas upp som en case-film på max tre minuter som tydligt beskriver bidraget. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp, samt en motivering till varför bidraget tävlar i denna kategori.

ANNONSERING
Bidraget laddas upp som bilder. Om bidraget är helt eller delvis rörligt/digitalt går det att komplettera bidraget med en case-film. Till bidraget skall även en referensbild (1080 x1920 OBS! STÅENDE) från kampanjen laddas upp. Man kan komplettera bidraget med fysiska enheter (pannå). De fysiska enheterna ska representera det som är inskickat digitalt.

Fysiskt material budas eller överlämnas till Guldäggskansliet/Sveriges Kommunikationsbyråer på Sveavägen 32 (plan 5).

Vänligen ange även antalet enheter som lämnas in och märk upp dessa.

Observera att Guldägget endast tar emot pannåer för kategori Annonsering.

AUDIO
Bidraget laddas upp i form av en ljudfil. Till varje ljudfil skall även manuskript laddas upp. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp. Om bidraget kräver ytterligare beskrivning för att juryn till fullo ska förstå kampanjen, går det även att komplettera med en case-film. Observera att detta ska ses som ett komplement till ljudfilen/ljudfilerna.

DIGITALT
Bidraget laddas upp som en case-film på max tre minuter som tydligt beskriver bidraget. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp. Om man tävlar med en mobilapplikation som fortfarande finns att ladda ner kan man även uppge en url till AppStore och/eller Android Market.

FÖRPACKNINGSDESIGN
Bidragen laddas upp som bilder och/eller en case-film. En case-film får vara max tre minuter och ska tydligt beskriva bidraget. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp. Man kan komplettera bidraget med fysiska enheter. De fysiska enheterna ska representera det som är inskickat digitalt. Fysiskt material budas eller överlämnas till Guldäggskansliet/Sveriges Kommunikationsbyråer på Sveavägen 32 (plan 5) mellan kl. 10.00-16.00 den 1-5 februari, dock med deadline fredagen den 5 februari kl. 12.00 med utskrivet följesedel (fås när du har skickat in ditt bidrag) fäst på bidraget.

HANTVERK
I underkategori Digitalt laddas bidraget upp som en case-film på max tre minuter som tydligt beskriver bidraget. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp.
I underkategori Film/ljud laddas bidraget upp som en ljudfil eller film, och/eller en case-film på max tre minuter. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp.
I underkategori Bild laddas bidraget upp som bild/bilder. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp.

IDENTITETSDESIGN
Bidragen laddas upp som bilder och/eller en case-film. En case-film får vara max tre minuter och ska tydligt beskriva bidraget. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp. Man kan komplettera bidraget med fysiska enheter. De fysiska enheterna ska representera det som är inskickat digitalt. Fysiskt material budas eller överlämnas till Guldäggskansliet/Sveriges Kommunikationsbyråer på Sveavägen 32 (plan 5) mellan kl. 10.00-15.00 den 24-28 Januari med deadline fredagen den 28 februari kl. 15.00 med utskrivet följesedel (fås när du har skickat in ditt bidrag) fäst på bidraget.

INNOVATION
Bidraget laddas upp som en case-film på max tre minuter som tydligt beskriver bidraget. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp, samt en motivering till varför bidraget tävlar i denna kategori.

INTEGRERAT
Bidraget laddas upp som en case-film på max tre minuter som tydligt beskriver bidraget. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp.

KORTARE FILMER
Bidraget laddas upp i form av kampanjfilmen/filmerna. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp. Om bidraget kräver ytterligare beskrivning för att juryn till fullo ska förstå kampanjen, går det även att komplettera med en case-film. Observera att detta ska ses som ett komplement till kampanjfilmen/filmerna.

LÄNGRE FILMER
Bidraget laddas upp i form av kampanjfilmen/filmerna. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp. Om bidraget kräver ytterligare beskrivning för att juryn till fullo ska förstå kampanjen, går det även att komplettera med en case-film. Observera att detta ska ses som ett komplement till kampanjfilmen/filmerna.

PR
Bidraget laddas upp som en case-film på max tre minuter som tydligt beskriver bidraget. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp, samt en motivering till varför bidraget tävlar i denna kategori.

UTOMHUS
Bidraget laddas upp som bild/bilder eller som en case-film på max tre minuter som tydligt beskriver bidraget. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp.


Teknisk materialspecifikation

Referensbild: PDF, JPG, PNG. Maximal storlek är 200 MB per fil och upplösning 300 dpi. Referensbilden ska ha en bilddimension på 1920 x 1080 (OBS! Kategorierna Utomhus och Annonsering kan även ha en bilddimesion på 1080 x 1920). 
Övriga bilder:
 PDF, JPG, PNG. Maximal storlek är 200 MB per fil och upplösning 300 dpi.
Video: WMV, MPG, MPEG, Mov, mp4. Maximal storlek är 200 MB per fil.
Ljud: Mp3. Maximal storlek är 200 MB per fil.

Guldäggsboken kommer tryckas på Arctic Volume papper utifrån ISO-standard 12647-2 baserad på FOGRA 39 värden.


Fysiska enheter

Ska representera det som är inskickat digitalt.
Observera att Guldägget endast tar emot pannåer för kategori Annonsering.

Fysiskt material budas eller överlämnas till Guldäggskansliet/Sveriges Kommunikationsbyråer på Sveavägen 32 (plan 5).

Observera att Guldägget endast tar emot pannåer för kategori Annonsering.

Fortfarande osäker på vad du får lämna in tillsammans med ditt bidrag? Se om du hittar din fråga bland Frågor och svar annars kontakta oss på info@guldagget.se.


Prislista för Guldägget

Aktivering, Annonsering, Audio, Digitalt, Effekt, Förpackningsdesign, Hantverk, Identitetsdesign, Innovation, Kortare filmer, Längre filmer, PR och Utomhus

3 700 kr exkl. moms för medlemmar i KOMM
4 700 kr exkl. moms för icke medlemmar i KOMM

Integrerat

4 800 kr exkl. moms för medlemmar i KOMM
5 800 kr exkl. moms för icke medlemmar i KOMM

Betalning

Samtliga bidrag faktureras när inlämningen stänger.

***