Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 >

Tävlingsinformation

Så tävlar du

Tävlingsvillkor och ansvar

Endast bidrag där bidragsinlämnaren haft ett direkt uppdrag från slutkund kan delta i Guldägget (undantag kategori Hantverk där bidragsinlämnare som inte haft direkt uppdrag från slutkund kan tävla).

Tävlingsbidragen ska vara producerade av en svensk byrå. Bidrag som är med och tävlar skall ha publicerats i betalda medier eller motsvarande under 2023. Arbeten som producerats tidigare år men som också publicerats under 2023 kan tävla. Ett bidrag som tidigare tävlat får delta i årets Guldäggstävling så länge bidraget inte belönats med minst diplom i tidigare Guldäggstävling. Alster producerade för Sveriges Kommunikationsbyråer får inte delta i Guldäggstävlingen.

Samtliga alster skall ha ett kommunikativt syfte samt ha en verklig avsändare som uppdragsgivare.


Uppdragsgivaren måste ha godkänt att bidraget skickas in till tävlingen. Om det råder tvivel kring detta förbehåller sig Sveriges Kommunikationsbyråer rätten att kontrollera med uppdragsgivaren att bidraget uppfyller kraven för att delta i tävlingen. OBS! För bidrag i kategorin Hantverk krävs tillstånd från både uppdragsgivare och huvudbyrå för att bidraget/bidragen ska få tävla.

Inlämnaren ansvarar för att tävlingsbidrag och dess material inte strider mot marknadsföringslagen, annan marknadsrättslig lagstiftning, lagen om namn och bild i reklam, dataskyddsförordningen (GDPR), immaterialrättslig lagstiftning, branschpraxis eller etiska regler såsom exempelvis ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation eller andra i övrigt tillämpliga regelverk. Att skicka in ett bidrag som redan fällts – av domstol eller av annan instans som exempelvis RO eller RON – är i strid med tävlingsreglerna och kommer att plockas bort före jurybedömning. Om ett bidrag fälls efter jurybedömning men före prisutdelning har juryordförande rätt att kalla till nytt jurymöte.

Observera att det inte är tillåtet att t.ex. använda musik, ljudspår, still- eller rörliga bilder eller annat medie som man inte har/köpt rättigheterna till i t.ex. case-film eller annat bifogat material. Vid efterfrågan skall inlämnaren kunna uppvisa hur detta godkännande har säkerställts/inhämtats.

Inlämnaren ansvarar för att det inte föreligger hinder mot att bidraget/en, och dess material, kan visas i samtliga medier i såväl i som utanför Sverige av Sveriges Kommunikationsbyråer och dess partners.

Inlämnaren ger sitt tillstånd till Sveriges Kommunikationsbyråer att publicera materialet på internet, i tryckta och/eller digitala medier och kanaler, i utställningar, på Guldäggsgalan samt i samband med marknadsföring av tävlingen eller annat av Sveriges Kommunikationsbyråer anordnat evenemang, samt försäljning av reklamalster.

Inlämnaren ansvarar för att den tävlande byråns, eller underbyråers, namn eller logotyp inte förekommer på eller i bidraget.

Inlämnaren ansvarar för att ersätta tredje man/upphovsrättsinnehavaren för eventuella skadestånds- och/eller ersättningsanspråk pga. brott mot lag, branschpraxis eller annat regelverk.

Inlämnaren ansvarar också för att idén inte använts tidigare i andra reklamsammanhang i Sverige eller utomlands.

Juryn kan i de fall tveksamhet föreligger begära in underlag från anmälaren som styrker produktion och publicering. Så kallade ”ghost jobs” är ej legitima i tävlingen.

Bidrag som inte uppfyller ovanstående krav tas ur tävling och har i sådant fall ej rätt att återfå anmälningsavgiften eller andra kostnader som har uppstått i samband med tävlan.

Vad lämnas in i respektive kategori

AKTIVERING
Bidragen laddas upp som en case-film på max tre minuter som tydligt beskriver bidraget. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp, samt en motivering till varför bidraget tävlar i denna kategori.

ANNONSERING
Bidraget laddas upp som bilder. Om bidraget är helt eller delvis rörligt/digitalt går det att komplettera bidraget med en case-film. Till bidraget skall även en referensbild (1080 x1920 OBS! STÅENDE) från kampanjen laddas upp. Man kan komplettera bidraget med fysiska enheter (pannå). De fysiska enheterna ska representera det som är inskickat digitalt.

Fysiskt material budas eller överlämnas till Guldäggskansliet/Sveriges Kommunikationsbyråer på Wallingatan 38 (vån 4).

Vänligen ange även antalet enheter som lämnas in och märk upp dessa.

Observera att Guldägget endast tar emot pannåer för kategori Annonsering.

AUDIO
Bidraget laddas upp i form av en ljudfil. Till varje ljudfil skall även manuskript laddas upp. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp. Om bidraget kräver ytterligare beskrivning för att juryn till fullo ska förstå kampanjen, går det även att komplettera med en case-film. Observera att detta ska ses som ett komplement till ljudfilen/ljudfilerna.

DIGITALT
Bidraget laddas upp som en case-film på max tre minuter som tydligt beskriver bidraget. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp. Om man tävlar med en mobilapplikation som fortfarande finns att ladda ner kan man även uppge en url till AppStore och/eller Android Market.

EFFEKT
Bidragen laddas upp som en case-film på max tre minuter som tydligt beskriver bidraget. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp, samt en motivering till varför bidraget tävlar i denna kategori. För att bidrag ska få tävla i denna kategori krävs att de enheter som lämnas in har varit nominerade i någon av Guldäggets övriga kategorier någon gång de senaste tre (3) åren.

FÖRPACKNINGSDESIGN
Bidragen laddas upp som bilder och/eller en case-film. En case-film får vara max tre minuter och ska tydligt beskriva bidraget. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp. Man kan komplettera bidraget med fysiska enheter. De fysiska enheterna ska representera det som är inskickat digitalt. Fysiskt material budas eller överlämnas till Guldäggskansliet/Sveriges Kommunikationsbyråer på Wallingatan 38 (vån 4) mellan kl. 10.00-15.00 den 29 januari-7 februari med deadline onsdag den 7 februari kl. 15.00 med utskrivet följesedel (fås när du har skickat in ditt bidrag) fäst på bidraget.

HANTVERK
underkategori Digitalt laddas bidraget upp som en case-film på max tre minuter som tydligt beskriver bidraget. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp.
underkategori Film/ljud laddas bidraget upp som en ljudfil eller film, och/eller en case-film på max tre minuter. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp.
underkategori Bild laddas bidraget upp som bild/bilder. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp.

IDENTITETSDESIGN
Bidragen laddas upp som bilder och/eller en case-film. En case-film får vara max tre minuter och ska tydligt beskriva bidraget. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp. Man kan komplettera bidraget med fysiska enheter. De fysiska enheterna ska representera det som är inskickat digitalt. Fysiskt material budas eller överlämnas till Guldäggskansliet/Sveriges Kommunikationsbyråer på Wallingatan 38 (vån 4) mellan kl. 10.00-15.00 den 29 januari-7 februari med deadline onsdag den 7 februari kl. 15.00 med utskrivet följesedel (fås när du har skickat in ditt bidrag) fäst på bidraget.

INNOVATION
Bidraget laddas upp som en case-film på max tre minuter som tydligt beskriver bidraget. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp, samt en motivering till varför bidraget tävlar i denna kategori.

INTEGRERAT
Bidraget laddas upp som en case-film på max tre minuter som tydligt beskriver bidraget. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp.

KORTARE FILMER
OBS! Nytt för i år är att bidragen i denna kategori får vara maximalt 30 sekunder.
Bidraget laddas upp i form av kampanjfilmen/filmerna. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp. Om bidraget kräver ytterligare beskrivning för att juryn till fullo ska förstå kampanjen, går det även att komplettera med en case-film. Observera att detta ska ses som ett komplement till kampanjfilmen/filmerna.

LÄNGRE FILMER
Bidraget laddas upp i form av kampanjfilmen/filmerna. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp. Om bidraget kräver ytterligare beskrivning för att juryn till fullo ska förstå kampanjen, går det även att komplettera med en case-film. Observera att detta ska ses som ett komplement till kampanjfilmen/filmerna.

PR
Bidraget laddas upp som en case-film på max tre minuter som tydligt beskriver bidraget. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp, samt en motivering till varför bidraget tävlar i denna kategori.

UTOMHUS
Bidraget laddas upp som bild/bilder eller som en case-film på max tre minuter som tydligt beskriver bidraget. Till bidraget skall även en referensbild (1920 x 1080) från kampanjen laddas upp.


Teknisk materialspecifikation

Referensbild: PDF, JPG, PNG. Maximal storlek är 200 MB per fil och upplösning 300 dpi. Referensbilden ska ha en bilddimension på 1920 x 1080 (OBS! Kategorierna Utomhus och Annonsering kan även ha en bilddimesion på 1080 x 1920). 
Övriga bilder:
 PDF, JPG, PNG. Maximal storlek är 200 MB per fil och upplösning 300 dpi.
Video: WMV, MPG, MPEG, Mov, mp4. Maximal storlek är 200 MB per fil.
Ljud: Mp3. Maximal storlek är 200 MB per fil.

Guldäggsboken kommer att tryckas på Lessebo Design White papper utifrån PDF-standard ISO 15930-7:2010, PSOcoated_v3.


Fysiska enheter

Ska representera det som är inskickat digitalt.
Fysiskt material budas eller överlämnas till Guldäggskansliet/Sveriges Kommunikationsbyråer på Wallingatan 38 (vån 4).

Observera att Guldägget endast tar emot pannåer för kategori Annonsering.

Fortfarande osäker på vad du får lämna in tillsammans med ditt bidrag? Se om du hittar din fråga bland Frågor och svar annars kontakta oss på info@guldagget.se.


Prislista för Guldägget

AKTIVERING, ANNONSERING, AUDIO, DIGITALT, EFFEKT, FÖRPACKNINGSDESIGN, HANTVERK, IDENTITETSDESIGN, INNOVATION, KORTARE FILMER, LÄNGRE FILMER, PR OCH UTOMHUS

3 900 kr exkl. moms för medlemmar i Komm
4 900 kr exkl. moms för icke medlemmar i Komm

INTEGRERAT

4 800 kr exkl. moms för medlemmar i Komm
5 800 kr exkl. moms för icke medlemmar i Komm

BETALNING

Samtliga bidrag faktureras när inlämningen stänger.

***